Bases generals

Normativa de participació:
El incumplimiento de alguna de las bases generales que se indican a continuación, o de las bases específicas de cada uno de los torneos, puede acarrear la pérdida de alguna partida o incluso la expulsión del Festival, así como la pérdida de cualquier derecho a premio y a devolución de cualquier importe de inscripción que el jugador hubiese podido abonar.

 1. Els tornejos d’escacs que tindran lloc durant el Festival Internacional d’Escacs Sunway Formentera es regiran per les presents bases de joc, per les Lleis d’Escacs i per la reglamentació actual de la FBE, FEDA i FIDE, interpretacions i suplements inclosos.
 2. La participació en qualsevol dels tornejos del Festival implica el coneixement i l’acceptació tàcita de les presents bases de joc.
 3. Serà responsabilitat de cada jugador inscriure’s en el grup correcte de cada un dels tornejos que decideixi disputar. Així mateix, el jugador haurà de comprovar que són correctes les dades que en figurin en els diferents llistats d’inscripció i en les classificacions, i haurà de comunicar-ho a l’Organització del Festival en cas de trobar algun error. En cas de descobrir que algun jugador no està inscrit en el grup correcte o ha proporcionat alguna dada incorrecta de manera deliberada, aquest serà directament expulsat del Festival.
 4. Els jugadors guanyadors (o tots dos en cas de taules) seran els responsables de comunicar el resultat de les seves partides a l’equip arbitral. En cas de què el resultat d’una partida no hagi estat notificat a l’equip arbitral, es donarà per perduda la partida als dos jugadors. La planilla original és propietat de l'organització, tenint l'obligació dels jugadors de lliurar signada i amb el resultat correcte a l'àrbitre en finalitzar la partida. No deixin les plantilles tirades sobre de la taula.
 5. La recol·locació de les peces i tauler a la seva posició original també és responsabilitat dels jugadors, un cop acabin la partida. No es poden treure dels salons de joc els elements necessaris per a la disputa de les partides.
 6. Els jugadors es comprometen a assistir als salons de joc amb la deguda vestimenta i a tenir un comportament correcte i esportiu.
 7. No es permetrà fumar ni utilitzar cigarrarets electrònics en els salons de joc ni en tot el recinte de l’hotel, llevat de les terrasses a l’aire lliure del mateix.
 8. Està prohibit l'ús durant la partida de telèfons mòbils, tauletes o de qualsevol altre dispositiu electrònic que pogués servir per a proporcionar algun tipus d'ajuda en relació als escacs als jugadors a les sales i en tot el recinte de joc, així com en qualsevol altra zona que designi l'àrbitre, tret que el jugador compti amb l'autorització d'aquest. No es permetrà l'entrada de telèfons mòbils ni altres dispositius tret que estiguin dins d'una motxilla o bossa, que estiguin apagats i que es mantinguin així durant la durada de la partida. El jugador autoritzarà l'equip arbitral a comprovar que el seu dispositiu està apagat en cas de tenir algun dubte sobre aquest extrem. L'Organització del Festival no es farà càrrec dels telèfons o altres dispositius dels jugadors, per la qual cosa serà responsabilitat exclusiva de cada jugador el portar-los o no al recinte de joc.
 9. Els jugadors no podran abandonar els salons de joc sense justificació ni permís d’un àrbitre mentre estiguin en curs les seves partides. Especialment, no podran anar a la seva habitació ni accedir a la Sala d’Anàlisi fins haver finalitzat les seves respectives partides.
  Durant la partida els jugadors només es poden desplaçar per la seva sala, lavabos i cafeteria. Per sortir de la sala, el jugador haurà de demanar permissió a l'equip arbitral.
 10. L’Organització del Festival, de forma consensuada amb l’equip arbitral, es reserva el dret a assignar els salons de joc de la forma que consideri més oportuna, podent igualment aïllar partides durant qualsevol torneig o qualsevol ronda.
 11. L’Organització del Festival es reserva el dret a realitzar alguna petita modificació puntual en els horaris dels diferents tornejos, amb la finalitat de millorar el desenvolupament dels mateixos. Igualment, en cas d’aconsellar-ho l’equip arbitral, l’Organització podrà augmentar o reduir el nombre de rondes dels tornejos del Festival. Encara que s’espera que sigui una circumstància improbable, en cas de produir-se qualsevol modificació, s’avisarà als jugadors amb prou antelació.
 12. La participació en qualsevol dels tornejos del Festival implica l’acceptació per part del jugador de què les seves dades personals i partides puguin ser publicades en els diferents mitjans que l’Organització consideri oportuns per a una millor difusió de l’esdeveniment. Entre aquests mitjans es troben, per exemple, llistats d’inscripció (en paper i online en diferents mitjans de comunicació), resultats de partides, classificacions de tornejos, retransmissions, etc.
 13. Als jugadors no els està permès parlar amb ningú durant la disputa de la seva partida.


Inscripcions i registre:
Només podran participar en qualsevol dels tornejos del Festival aquells jugadors que disposin d’una llicència federativa en vigor. Els jugadors podran inscriure als tornejos del Festival a mitjançant alguna de les següents formes:
 1. Omplint el formulari que trobaran en aquesta pàgina web
 2. EEnviant un correu electrònic a info@sunwaychessfestival.com.
 3. Trucant al (+34) 93 811 34 10.
La inscripció a qualsevol dels tornejos del Festival únicament serà vàlida un cop estigui ingressada la quota d’inscripció al compte bancari del Festival (que se li proporcionarà quan contacti amb nosaltres per mail, telèfon o fax), proporcionant els detalls de la seva targeta bancària (número i caducitat) o abonada la quota en efectiu (contra rebut corresponent) a l’Organització, i un cop hagi confirmat l’Organització del Festival la inscripció.

L’Organització del Festival Internacional d’Escacs Sunway Formentera es reserva el dret d’admissió, podent rebutjar qualsevol sol·licitud d’inscripció que consideri oportuna.

Desempats:
Els desempats seran vàlids tant a efectes de classificació com per a l’obtenció de trofeus i premis en efectiu. Per tant, ni trofeus ni premis en efectiu seran divisibles entre els jugadors que haguessin pogut empatar a punts.

El sistema de desempat de tots els tornejos del Festival serà el següent i pel següent ordre:

 1. Buchholz FIDE menys el pitjor resultat.
 2. Buchholz FIDE total.
 3. Sonnenborg-berger.
 4. Particular entre els jugadors que segueixin empatats, en cas d’haver jugat entre ells.
 5. Sorteig, en presència del Comitè de Competició.
Tant per a determinar els aparellaments com per a establir la classificació general s'utilitzarà programa el Swiss-Manager (l'Organització del Festival es reserva el dret a modificar el programari en cas de ser necessari).

A efectes de càlcul dels sistemes Buchholz, s’aplicarà l’”oponent virtual” en partides no jugades
En el cas del grup A, un cop aplicats els sistemes de desempat anteriors, es disposarà d'una classificació general provisional. No obstant això, si existís un empat a punts entre alguns dels 8 primers classificats d'aquesta classificació provisional, s'aplicarà el desempat match-play per obtenir la classificació general final.
Aquest desempat match-play consistirà en un sistema eliminatori (per exemple, quarts de final, semifinal i final en cas d'haver 3 o 4 jugadors empatats) entre els jugadors que hagin acabat el torneig amb el mateix nombre de punts (tant si s'ha de dilucidar el campió com si no), de la següent manera:

 • 2 partides blitz amb un ritme de 5 minuts + 3 segons per jugada (5 '+ 3 "), alternant colors.
 • En cas d'empat, una partida blitz "Armaggedon", amb 6 minuts per al jugador amb blanques i 5 minuts per al jugador amb negres. El color de cada jugador es sortejarà i, en cas d'acabar en taules, guanyarà el jugador que hagi jugat amb negres.
Els jugadors discapacitats poden escollir jugar o no els desempats a partides ràpides. En cas de no fer-ho, obtindran el premi que tindrien en la classificació provisional, sense aplicar aquests desempats.
Exemples:

 • Els 4 primers jugadors empatats a punts: 2 semifinals i final per dilucidar els llocs primer a quart.
 • Campió decidit però 3 jugadors empatats a punts en els llocs segon a quart: 1 semifinal (tercer i quart) i una final (el segon passaria directament a aquesta final).
 • 2 jugadors empatats a punts en els 2 primers llocs, i altres 2 empatats a punts en els llocs tercer i quart: 2 finals, una per dilucidar el campió, i una altra per dilucidar el tercer lloc.


Byes:
Els byes, de zero punts, hauran de sol·licitar-se a l'equip arbitral o a l'Organització per escrit, i hauran de constar tant de la petició de *bye com de la signatura del jugador. Només seran vàlids si s'han contestat afirmativament pel mateix mitjà a través del que van ser sol·licitats.

En cas que el torneig que es disputa permeti la sol·licitud d’un bye (veure bases de cadascun dels tornejos del Festival), el bye per a una determinada partida pot sol·licitar-se, com a màxim, abans de finalitzar la partida de la ronda anterior.

Els byes que es sol·licitin per a la primera partida d’un determinat torneig només s’atendran si es demanen per correu electrònic a l’Organització del Festival amb anterioritat a l’inici del torneig, i si es contesta afirmativament a aquesta petició. No s’atendran sol·licituds de byes de jugadors que no haguessin realitzat l’ingrés de la quota d’inscripció al torneig per al qual sol·liciten el bye.

Reclamacions arbitrals:
Qualsevol reclamació davant una decisió arbitral haurà de dirigir-se per escrit via email (info@sunwaychessfestival.com) al Comitè de Competició. S'haurà de fer com a màxim abans de 30 minuts des de la fi de la partida en què hagués tingut lloc la decisió en disputa. En aquest cas el jugador ha de manifestar a l'àrbitre corresponent del torneig la seva intenció de recórrer perquè sigui tingut en compte i si escau per retardar la publicació d'aparellaments. Des del moment de finalitzar la partida en què va ocórrer el fet recorregut disposa d'aquest temps per presentar el seu escrit. Un cop superat aquest període la reclamació ja no serà admesa. Es presentarà davant l'àrbitre principal corresponent. El Comitè de Competició del Festival serà únic per a tots els tornejos i les seves decisions seran definitives i inapel·lables. La seva composició es comunicarà als taulers d'anuncis o en el lloc del recinte de joc que determini l'Organització del Festival.

Aquest Comitè de Competició estarà integrat pel director del Festival i per 5 jugadors participants (3 titulars i 2 suplents, aquests últims per aquells conflictes en què pogués veure’s embolicat algun dels titulars, o en cas de no poder localitzar a algun membre titular). Durant la primera ronda de joc del Festival, l’Organització del Festival procedirà a triar aquest Comitè.

Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

Validesa:
Els tornejos de partides lentes són computables per ELO FIDE i FEDA, i tindran validesa per a l’obtenció de normes internacionals.

Premis:
Als premis de cada un dels tornejos que es disputen durant el Festival se’ls aplicarà les retencions legals i els impostos establerts. El llistat concret de premis de cada un dels tornejos que componen el Festival Internacional d’Escacs Sunway Formentera es troba a les bases específiques d’aquest torneig.br/>
El lliurament de premis tindrà lloc en finalitzar el torneig, en l’horari que s’indica en l’agenda que trobarà en aquesta web. En cas que un jugador tingui dret a premi però no es trobi present en el moment en què se li hagi de fer lliurament del mateix durant la cerimònia de lliurament de premis, perdrà tot dret a rebre’l, i no podrà reclamar-ho posteriorment. Igualment, per poder recollir el premi serà imprescindible presentar document d’identitat o passaport.

Reserves de l'hotel:
Els jugadors que desitgin allotjar-se a l’hotel durant hauran de realitzar la seva reserva per qualsevol dels següents mètodes:
 1. Enviant un correu electrònic a info@sunwaychessfestival.com.
 2. Trucant al (+34) 93 811 34 10.