Pentathlon

Classificació general
1000 € + medalla
500 € + medalla
250 € + medalla
Als premis se'ls hi haurà d'aplicar la retenció que marca Hisenda d'acord a la legislació vigent. Per poder cobrar-los, és imprescindible presentar el D.N.I o el passaport.

Els premis de general i tram no seran acumulables: aquells/es jugadors/es que puguin optar a dos premis, rebran el premi de major valor econòmic. En cas de tenir el mateix valor, s'emportarà el premi de franja.

Cada grup ha de tenir almenys 5 participants a cada tram.

Els premis l'import dels quals sigui superior a 1000€ es faran efectius mitjançant transferència bancària.